Όροι χρήσης

Υποχρεώσεις – ευθύνη χρηστών /επισκεπτών/συνδρομητών

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η διανομή, η μετάδοση, η προβολή, η εκτέλεση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η εμπορική εκμετάλλευση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η μεταβίβαση ή η επεξεργασία δεδομένων, η πώληση οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας ή μέρους ή του συνόλου από το περιεχόμενό της για την προώθηση οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δραστηριότητας δημιουργίας εσόδων διαφημίσεων ή διαφημίσεων στον ιστότοπο των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών. Οι επισκέπτες/χρήστες/ συνδρομητές που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας οφείλουν:

• Να δηλώσουν τα ορθά και πλήρη στοιχεία τους στον σχετικό χώρο και στη φόρμα εγγραφής για την πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

• Να ενημερώνουν επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Η ιστοσελίδα δύνανται να παρέχουν στους χρήστες/συνδρομητές τους υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων τους.

Οι χρήστες/συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Οι χρήστες/συνδρομητές συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική αποσύνδεση από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών/συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. 

Η σχέση χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών και εταιρείας/ιστοσελίδας

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και κάθε χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (μεσίτη, ιδιώτη κ.λπ.) της ιστοσελίδας.

Με την υποβολή οιουδήποτε υλικού στην ιστοσελίδα, ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής παραχωρεί αυτόματα στην ιστοσελίδα το δικαίωμα και την άδεια να προβάλουν, δημοσιεύσουν, μεταφράσουν, αναπαραγάγουν αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ταυτόχρονα δε αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλουν ή δημοσιεύσουν το υποβληθέν υλικό, εκτός κι αν άλλως οριστεί ειδικότερον μεταξύ τους.

Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεν υπάρχει σχέση συνεργασίας, εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας μεταξύ αυτών και της εταιρείας ως αποτέλεσμα των όρων χρήσης ή της χρήσης της ιστοσελίδας και συμφωνούν ότι ούτε δύνανται, ούτε θα παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι της εταιρείας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εκπροσώπηση, ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών. 

Η δραστηριότητα των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών

Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές συμφωνούν ότι θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση της ιστοσελίδας και για όλη την επικοινωνία και τη δραστηριότητά τους σχετικά με και σύμφωνα με την παρούσα ιστοσελίδα.

Compare listings

Compare